Dí'zxîl

El zapoteco miahuateco de San Bartolomé Loxicha

Miahuatec Zapotec of San Bartolomé Loxicha


Dí'z jwá'n ndìdì'z ménxîl nàka thí dí'z jwá'n ndë̀ lǒ dí'zdë́ ndìdì'z xà' róguézdò'. Lǒ guè'tz yë́ nkwà'n nó' dá' nó' kwènt lǒ rë̌ mén xòmǒd nàk dí'z ndìdì'z mén Guézxíl. Dâk lë̀' guéz yë' nà'rthǒz lí'n ndàdë̂ ndzíy nǒ rë̌ mén bé'y ndìdì'z xà' xkì'zdë́n xà', bë́'y nkènâp xà' mǒdgòx gàbà'ⁿ nǒ gàlka rë̌ mǒd là'tz ndòtzë̀'-là'z mén dîbnéd guéz; jwá'n ndlí zà ndyà'b mǒd ndzí rë̌ mén thí guéz. Jwá'n ñà zà ndlí nó' xkáb ndàbló kë́' mén lǒ guè'tz dí'zdë́ ndìdì'z mén Guézxíl, dâk lë̀'y nóguì'y nàk thi dí'z jwá'n nkì'n nà'rthǒz mén, lë̀'y nàk thí dí'z ngòlnǒ mén nǒ nhwtà'n xà' gòx lǒ mén.

Pôr rë̌ jwá'n nhwdè'thà'ⁿ nèrka ñà, ndàbló kë́' mén dí'zdë́ lǒ guè'tz làk mǒd nkë̀' mén dí'zxtǐlá. Mǒd ñà zà dyá'bda dí'zdë́ yë́ nǒ zyë́'ldiy mǒd ndàdë̂ nzyë̀'l dîbnéd guéz: dyòxkwà' thí guè'tz jwá'n kë̌ rë̌ta dì'z nzô dí'zdë́ nǒ mǒd mbêz ména dí'zxtǐl, gàlgà' nàkzì'y dlípà' gǎn yòtzà' dí'zdë́; thí guè'tz jwá'n dé'th xòmò̌d nàktzá' dí'zdë́ yë́; gué'tz dǐd kë́ rë̌ mǒd nhwlí rë̌ xà'gòx xâpàⁿ, jwá'n mkìdí xà', nǒ yë́ tá'n nó' para wí' xà'guéz jwá'n nhwdà' xà'gòx kwènt nǒ nhwxên nó'y lǒ jwá'n ndyên xkì'z mén; nógà' yë́ dròbè'y tá'n nó' pâr dîlàl mén rë̌ dǐd ché'n Gué'z jwá'n nhwxên nó', jwá'n mblò' xà'guéz mǒd nhwlí mén xâpaⁿ, làk nàk mǒd nhwlòzèn xà'gòx guë̂l, mǒd nhwlòzèn xà' xì'n xà' nǒ nàlyë́ ndlízdrà' ména; rë̌ jwá'n ñà dròbè'y yò yë́ òr zǐ rë̌ xà' mdà' kwènt ñà dá' xà' dí'z yòy yë́. Jwá'n ñà nǒ dîbnéd jwá'n yò yë́, lǒ guè'tz yë́ gàk thí mǒd zà xà' jwá'n ndìdì'z dí'zdë́ yë́ wí' xà' jwá'n ndàdë̂ nkë̂ con dí'zdë́ nǒ dîbnéd jwá'n nkwà'n nǒ tá'n nó' yë́, jwá'n xâpaⁿ bé'nta xà' ntìxù't nǒ xà' nkwà'n wí' xòmǒd nàk dí'zdë́ ngwì'y.

Por xà' yólâw, xà' nkwà'n yòtzà' dí'zdë́ yë́, nǒ xà' ndlí ayǔd nó' zà lǐ nó' dzí'n yë́, ndlí nó' xkáb dròbè'y lǐ rë̌ mén dzí'n zà dyá'bda dí'z yë́, por lë̀' thi dí'zdë́ ché'n thí guéz nàk mǒd ndlí xà' xkáb, zà yòtzà'y dâk jwá'n ñà nkë̀ nó' dzí'n yë́. Nkwà'n nǒ rë̌ Ménxíl nǒ dîbnéd mén ndìdì'z dí'zdë́ o ndìdì'zzì'y nǒ nkwà'n ñě dîbnéd dzí'n jwá'n nkë̀lí nó' con dí'zdë́ yë́, dròbè'y dìdì'z xà' lǒ nó' yë́:

Rosemary Beam de Azcona (rosemarybdea arroba gmail punto com)

Emiliano Cruz Santiago (ecstgo arroba gmail punto com)


El zapoteco que se habla en San Bartolomé Loxicha es una variante de la lengua que denominamos zapoteco miahuateco. En esta página pretendemos presentar información sobre la lengua y la cultura de este pueblo. Debido a que esta comunidad ha preservado por siglos sus tradiciones y modos de vida, ante el cambio acelerado de la globalización y otros cambios culturales, por lo tanto creemos necesario considerar la tarea de documentar la lengua y promover la importancia que ésta tiene para todos.

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente pensamos apropiado crear fuentes de documentación para esta lengua: un diccionario bilingüe (zapoteco-español), una gramática, trabajos sobre la lengua y la cultura, y grabaciones de sonido y video que incluyen actividades cotidianas y tradiciones orales, de igual forma creencias y prácticas rituales que se incuirán en esta página con la debida autorización de los participantes. Éstas y otros recursos metodológicos que estarán disponibles en esta página permitirán que los mismos hablantes tengan igual acceso que en el pasado sólamente estaba al alcance de los académicos.

Con el esfuerzo conjunto de las autoridades municipales, personas interesadas en preservar y documentar la lengua, y los patrocinadores de este proyecto, esperamos realizar las metas propuestas. Hacemos una invitción abierta a la comunidad zapoteca que deseen mayor información o participación en el mismo, contactarnos a las siguientes direcciones:

Rosemary Beam de Azcona (rosemarybdea arroba gmail punto com)

Emiliano Cruz Santiago (ecstgo arroba gmail punto com)

The Zapotec spoken in San Bartolomé Loxicha is a variety of the language we call Miahuatec Zapotec. On this page we will present information about the language and culture of this municipality. This community has preserved for centuries aspects of Zapotec culture which have been lost elsewhere. The vibrance of Zapotec language and culture in this town, despite the growing threat of globalization, has inspired us to carry out a linguistic and cultural documentation project, and to highlight the importance of this language in its full cultural context.

Our project has both short-term and long-term goals which include a dictionary and grammar, articles on various topics in linguistics and anthropology, video and audio recordings (to be transcribed and made publicly available whenever the necessary permissions are granted), and more. We will be making such resources available here on this page in the hopes that all interested parties including community members, academics, and others, will have equal access.

With the joint efforts of the municipal authorities of San Bartolomé Loxicha, the sponsors of the project, and other interested parties, we hope to reach all these goals and we invite those who are interested, in particular members of the Zapotec community who would like to participate or find out more about the project, to contact us at the addresses below:

Rosemary Beam de Azcona (rosemarybdea at gmail dot com)

Emiliano Cruz Santiago (ecstgo at gmail dot com)

Patrocinadores/Sponsors: La fundación Alfredo Harp-Helú, Hans Rausing Endangered Languages Program, UC Davis Native American Studies Dept.