64gua-anim.gif zydaxiang.gif 64gua-anim2.gif
dxxz-f.gif 64gua-gifs/00.gif 64gua-gifs/01.gif 64gua-gifs/02.gif 64gua-gifs/03.gif 64gua-gifs/04.gif 64gua-gifs/05.gif 64gua-gifs/06.gif 64gua-gifs/07.gif dxxz.gif
64gua-gifs/08.gif 64gua-gifs/09.gif 64gua-gifs/10.gif 64gua-gifs/11.gif 64gua-gifs/12.gif 64gua-gifs/13.gif 64gua-gifs/14.gif 64gua-gifs/15.gif
64gua-gifs/16.gif 64gua-gifs/17.gif 64gua-gifs/18.gif 64gua-gifs/19.gif 64gua-gifs/20.gif 64gua-gifs/21.gif 64gua-gifs/22.gif 64gua-gifs/23.gif
64gua-gifs/24.gif 64gua-gifs/25.gif 64gua-gifs/26.gif 64gua-gifs/27.gif 64gua-gifs/28.gif 64gua-gifs/29.gif 64gua-gifs/30.gif 64gua-gifs/31.gif
64gua-gifs/32.gif 64gua-gifs/33.gif 64gua-gifs/34.gif 64gua-gifs/35.gif 64gua-gifs/36.gif 64gua-gifs/37.gif 64gua-gifs/38.gif 64gua-gifs/39.gif
64gua-gifs/40.gif 64gua-gifs/41.gif 64gua-gifs/42.gif 64gua-gifs/43.gif 64gua-gifs/44.gif 64gua-gifs/45.gif 64gua-gifs/46.gif 64gua-gifs/47.gif
64gua-gifs/48.gif 64gua-gifs/49.gif 64gua-gifs/50.gif 64gua-gifs/51.gif 64gua-gifs/52.gif 64gua-gifs/53.gif 64gua-gifs/54.gif 64gua-gifs/55.gif
64gua-gifs/56.gif 64gua-gifs/57.gif 64gua-gifs/58.gif 64gua-gifs/59.gif 64gua-gifs/60.gif 64gua-gifs/61.gif 64gua-gifs/62.gif 64gua-gifs/63.gif

《周易本義.大象》之始

64gua-gifs/63.gif
01
象曰:天行健,
君子以自強不息。
64gua-gifs/00.gif
02
象曰:地勢坤,
君子以厚德載物。
64gua-gifs/17.gif
03
象曰:云,雷,屯﹔
君子以經綸。
64gua-gifs/34.gif
04
象曰:山下出泉,蒙﹔
君子以果行育德。
64gua-gifs/23.gif
05
象曰:云上於天,需﹔
君子以飲食宴樂。
64gua-gifs/58.gif
06
象曰:天與水違行,訟﹔
君子以作事謀始。
64gua-gifs/02.gif
07
象曰:地中有水,師﹔
君子以容民畜眾。
64gua-gifs/16.gif
08
象曰:地上有水,比﹔
先王以建萬國,親諸侯。
64gua-gifs/55.gif
09

象曰:風行天上,小畜﹔
君子以懿文德。
64gua-gifs/59.gif
10
象曰:上天下澤,履﹔
君子以辯上下,定民志。
64gua-gifs/07.gif
11
象曰:天地交泰,泰﹔
后以財成天地之道,
輔相天地之宜,以左右民。
64gua-gifs/56.gif
12
象曰:天地不交,否﹔
君子以儉德辟難,
不可榮以祿。
64gua-gifs/61.gif
13

象曰:天與火,同人﹔
君子以類族辯物。
64gua-gifs/47.gif
14

象曰:火在天上,大有﹔
君子以遏惡揚善,順天休命。
64gua-gifs/04.gif
15
象曰:地中有山,謙﹔
君子以裒多益寡,稱物平施。
64gua-gifs/08.gif
16
象曰:雷出地奮,豫﹔
先王以作樂崇德,
殷薦之上帝,以配祖考。
64gua-gifs/25.gif
17
象曰:澤中有雷,隨﹔
君子以嚮晦入宴息。
64gua-gifs/38.gif
18
象曰:山下有風,蠱﹔
君子以振民育德。
64gua-gifs/03.gif
19
象曰:澤上有地,臨﹔
君子以教思窮,
容保民疆。
64gua-gifs/48.gif
20
象曰:風行地上,觀﹔
先王以省方,觀民設教。
64gua-gifs/41.gif
21

象曰:雷電,噬嗑﹔
先王以明罰敕法。
64gua-gifs/37.gif
22
象曰:山下有火,賁﹔
君子以明庶政,敢折獄。
64gua-gifs/32.gif
23
象曰:山附于地,剝﹔
上以厚下,安宅。
64gua-gifs/01.gif
24
象曰:雷在地中,復﹔
先王以至日閉關,商旅不行,
后不省方。
64gua-gifs/57.gif
25

象曰:天下雷行,物與妄﹔
先王以茂對時,育萬物。
64gua-gifs/39.gif
26

象曰:天在山中,大畜﹔
君子以多識前言往行,
以畜其德。
64gua-gifs/33.gif
27
象曰:山下有雷,頤﹔
君子以慎言語,節飲食。
64gua-gifs/30.gif
28

象曰:澤滅木,大過﹔
君子以獨立不懼,遯世悶。
64gua-gifs/18.gif
29
象曰:水洊至,習坎﹔
君子以常德行,習教事。
64gua-gifs/45.gif
30
象曰:明兩作,離﹔
大人以繼明照于四方。
64gua-gifs/28.gif
31
象曰:山上有澤,咸﹔
君子以虛受人。
64gua-gifs/14.gif
32
象曰:雷風,恆﹔
君子以立不易方。
64gua-gifs/60.gif
33
象曰:天下有山,遯﹔
君子以遠小人,不惡而嚴。
64gua-gifs/15.gif
34

象曰:雷在天上,大壯﹔
君子以非禮弗履。
64gua-gifs/40.gif
35
象曰:明出地上,晉﹔
君子以自昭明德。
64gua-gifs/05.gif
36

象曰:明入地中,明夷﹔
君子以眾,用晦而明。
64gua-gifs/53.gif
37

象曰:風自火出,家人﹔
君子以言有物,而行有恆。
64gua-gifs/43.gif
38
象曰:上火下澤,睽﹔
君子以同而異。
64gua-gifs/20.gif
39
象曰:山上有水,蹇﹔
君子以反身修德。
64gua-gifs/10.gif
40
象曰:雷雨作,解﹔
君子以赦過宥罪。
64gua-gifs/35.gif
41
象曰:山下有澤,損﹔
君子以懲忿窒欲。
64gua-gifs/49.gif
42
象曰:風雷,益﹔
君子以見善則遷,有過則改。
64gua-gifs/31.gif
43
象曰:澤上於天,夬﹔
君子以施祿及下,居德則忌。
64gua-gifs/62.gif
44
象曰:天下有風,姤﹔
后以施命誥四方。
64gua-gifs/24.gif
45
象曰:澤上於地,萃﹔
君子以除戎器,戒不虞。
64gua-gifs/06.gif
46
象曰:地中生木,升﹔
君子以順德,積小以高大。
64gua-gifs/26.gif
47
象曰:澤水,困﹔
君子以致命遂志。
64gua-gifs/22.gif
48
象曰:木上有水,井﹔
君子以勞民勸相。
64gua-gifs/29.gif
49
象曰:澤中有火,革﹔
君子以治歷明時。
64gua-gifs/46.gif
50
象曰:木上有火,鼎﹔
君子以正位凝命。
64gua-gifs/09.gif
51
象曰:洊雷,震﹔
君子以恐懼脩省。
64gua-gifs/36.gif
52
象曰:兼山,艮﹔
君子以思不出其位。
64gua-gifs/52.gif
53
象曰:山上有木,漸﹔
君子以居賢德,善俗。
64gua-gifs/11.gif
54

象曰:澤上有雷,歸妹﹔
君子以永終知敝。
64gua-gifs/13.gif
55
象曰:雷電皆至,豐﹔
君子以折獄致刑。
64gua-gifs/44.gif
56
象曰:山上有火,旅﹔
君子以明慎用刑,而不留獄。
64gua-gifs/54.gif
57
象曰:隨風,巽﹔
君子以申命行事。
64gua-gifs/27.gif
58
象曰:麗澤,兌﹔
君子以朋友講習。
64gua-gifs/50.gif
59
象曰:風行水上,渙﹔
先王以享于帝立廟。
64gua-gifs/19.gif
60
象曰:澤上有水,節﹔
君子以制數度,議德行。
64gua-gifs/51.gif
61

象曰:澤上有風,中孚﹔
君子以議獄緩死。
64gua-gifs/12.gif
62

象曰:山上有雷,小過﹔
君子以行過乎恭,喪過乎哀,
用過乎儉。
64gua-gifs/21.gif
63

象曰:水在火上,既濟﹔
君子以思患而預防之。
64gua-gifs/42.gif
64

象曰:火在水上,未濟﹔
君子以慎辨物居方。

《周易本義.大象》之終

《周易本義》 南宋 朱熹箸 (1130-1200)Last Modified On Monday
January 23rd, 2000, 12:00 PST

copyright rscook 1996-7
bagua-anim2.gif
bagua-anim.gif
bagua-anim4.gif
bagua-anim3.gif

Top of this page.